پچ کوردهای LCS2 لگراند شامل ویژگی های زیر می باشد:

 - پچ کوردها در طول های 0.5، 1، 2، 3 و 5 متری و به صورت استاندارد عرضه می گردد.

 - پچ کوردها در کتگوری های Cat5e، Cat6 و Cat6A عرضه می گردد.

 - پچ کوردها به صورت UTP، FTP و STP ارائه می گردد.

 - امکان استفاده از پچ کوردها در دو سمت رک و کاربر وجود دارد.