متعلقات ترانکینگ کف PKS:

ترانکینگ های زمینی پی کا اس PKS:

 ترانکینگ های زمینی PKS در دو سایر مختلف عرضه می گردد.

 این ابعاد عبارتند از 12*50 میلیمتر و 19*77 میلیمتر عرضه می گردد.

 رنگ ترانکینگ های کف PKS طوسی می باشد.